Terms & conditions

ARTIKEL 1 OFFERTES

1.     Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.

2.     De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, geven de opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde zaken te weigeren.

3.     Door de verkoper verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en de eventuele houder de door de verkoper te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

 

ARTIKEL 2 ACCEPTEREN VAN ORDERS

1.     Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is.

2.     Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de opdrachtgever wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.

3.     Indien een opdrachtgever tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enig deel van de overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele al in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de opdrachtgever te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

4.     Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de opdrachtgever zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 5. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.

5.     Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de opdrachtgever schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de opdrachtgever gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de opdrachtgever hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

6.     Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de opdrachtgever wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.

7.     Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 250,- zal de verkoper in verband met de hogere kosten een vergoeding berekenen. Indien opdrachtgever en verkoper hier geen afspraken over gemaakt hebben, geldt een vergoeding van € 50,-.

8.     Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar aanleiding van een bezoek, dat door de particuliere klant van de opdrachtgever aan de toonkamer van de verkoper wordt gebracht, dan kan de verkoper voor het verrichten van deze dienst aan de opdrachtgever een vergoeding berekenen.

9.     Bij orders hoger dan € 3.000,- is een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

 

ARTIKEL 3 VERZENDING EN LEVERING

1.     Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan zal de levering plaatsvinden door aanbieding van de zaken gelijkvloers aan het magazijn van de opdrachtgever. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.

2.     In alle andere gevallen is de levering voltooid, zodra de zaken aan de vervoerder of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de opdrachtgever, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring “onvoldoende verpakt”, tenzij door de opdrachtgever terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door de opdrachtgever aan het magazijn van de verkoper worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van de verkoper. Verlangt de opdrachtgever een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

3.     Alle zaken worden voor rekening van de opdrachtgever vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

4.     Wanneer een opdrachtgever weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID BIJ MONTAGE EN SCHOONHOUDEN VAN GELEVERDE ZAKEN

1.     Wanneer de opdrachtgever wenst dat de gekochte zaken door verkoper ter plaatse waar opdrachtgever dat aangeeft worden opgehangen, gemonteerd en aan de elektrische leidingen worden gekoppeld, geschiedt dat uitsluitend onder de voorwaarde dat opdrachtgever volledig aansprakelijk is en blijft voor de deugdelijke toestand van de geleverde elektriciteitsleidingen, kwaliteit van de plafonds en muren en de door opdrachtgever aangewezen ophangpunten.  Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen of de ondergrond voldoende is voor de montage van de gekochte zaken. Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gehouden indien achteraf blijkt dat de leidingen, plafonds en/of muren van onvoldoende kwaliteit waren om de gekochte zaken aan te bevestigen en bevestigd te houden.

2.     Het schoonhouden van de gekochte zaken geschiedt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. Instructies daartoe worden gegeven door opdrachtgever. Indien als gevolg van het gebruik van schoonmaakmiddelen, het draaien of wijzigen van de positie van de opgehangen kronen, lampen of andere zaken en alle handelingen die de kwaliteit van de bevestiging zouden kunnen beïnvloeden, schade optreedt of zaken geheel of gedeeltelijk loslaten en daardoor schade veroorzaken zowel aan de zaken zelf als aan derden zijn alle gevolgen daarvan geheel voor rekening van opdrachtgever en kan de verkoper daar nimmer op aangesproken worden. Opdrachtgever dient daarmee ook rekening te houden in zijn instructies aan schoonmaakpersoneel.

 

 

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:

–        Door de verkoper aan opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of

–        Krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de opdrachtgever terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

2.     De opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval gebruiken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

3.     De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

4.     Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de opdrachtgever een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 6.

5.     De opdrachtgever kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt aan verkoper en daarvoor vervolgens in de rechten van de verkoper treedt (wordt gesubrogeerd). Dit dient schriftelijk door de opdrachtgever aan verkoper kenbaar gemaakt worden om enige rechtskracht te krijgen. Bij betaling van (een deel van ) de overeengekomen koopprijs door een derde, die de vordering van de verkoper overneemt (daarin wordt gesubrogeerd), komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.

6.     In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde indien de opdrachtgever dat schriftelijk heeft verzocht.  In dat geval ziet de oorspronkelijke opdrachtgever uitdrukkelijk af van enig recht ten aanzien van de order.

7.     Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom opeen derde als bedoeld in lid 5 en 6 hebben als gevolg dat de opdrachtgever de verkoper niet meer kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

 

ARTIKEL 6 DE LEVERTIJD

De opgave van de levertijd is bij benadering. De verkoper verplicht zich zoveel mogelijk de opgegeven levertijd aan te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 7 RECLAMES

1.     Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering van de zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de opdrachtgever zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

2.     Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de opdrachtgever de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

3.     Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.

4.     Reclames op door de verkoper geleverde zaken, welke reeds door de opdrachtgever zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij tijdig schriftelijk door de opdrachtgever aan verkoper zijn gemeld.

5.     Reclames geven opdrachtgever niet het recht zonder schriftelijke toestemming van verkoper de desbetreffende betalingstermijn te verlengen.

6.     Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de opdrachtgever slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van opdrachtgever reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling van de openstaande factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

7.     Door of in opdracht van de opdrachtgever verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

 

ARTIKEL 8 GARANTIE

1.     De verkoper verleent voor de door hem geleverde verlichting, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de opdrachtgever, jegens de opdrachtgever en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:

–        binnen 1/2 jaar na de factuurdatum:

de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;

–        binnen 1 jaar na de factuurdatum:

de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper;

–        binnen 2 jaar na de factuurdatum:

de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.

Vorengenoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van de zaak heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.

2.     Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

 

ARTIKEL 9 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1.     Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het bedrag waarvoor verkoper voor dit soort situaties verzekerd is met een maximum van het netto factuurbedrag van het geleverde.

2.     De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

 

ARTIKEL 10 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1.     Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering van de overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De verkoper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de opdrachtgever.

2.     Wanneer de opdrachtgever door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn deel van de overeenkomst na te komen, is het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De opdrachtgever dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de verkoper.

3.     In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal verkoper het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

 

ARTIKEL 11 DE BETALING

1.     Alle betalingen dienen netto-contant, of per bank op de leveringsdatum te zijn ontvangen. Bij grotere leveranties kan na overleg en uitsluitend op initiatief van verkoper een betalingstermijn worden overeengekomen van maximaal 8 dagen. Het factuurbedrag dient binnen deze termijn te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.

2.     Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

3.     Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.

4.     De opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.

5.     Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des opdrachtgevers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des opdrachtgevers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

6.     De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de opdrachtgever van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

–        15 % over de eerste € 2.500,-

–        10% over de volgende € 2,500 en

–        5% over de volgende € 5000,-.

–        1% over dan nog verschuldigde bedragen tot € 200.000,-

–        0,5 % over dan nog verschuldigde bedragen boven € 200.000

Met een minimum van €100,-. In deze kosten zijn begrepen aanmaningskosten, administratiekosten porti en bureaukosten. Daarnaast is de overeengekomen rente op de openstaande vordering verschuldigd. Over de incassokosten wordt geen rente berekend.

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.     Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.